Podmínky pronájmu nářadí

Seznamte se pečlivě s podmínkami pronájmu. Níže uvedenou smlouvu Vám předložíme k podpisu při převzetí předmětu nájmu.

SMLOUVA O NÁJMU VĚCI


Účastníci smlouvy


Pronajímatel :

Lešení Nymburk s.r.o , IČO : 29006171, DIČ : CZ29006171, Limuzská 8, 108 00  Praha 10, provozovna Chvalovice 64, 288 02 Nymburk


a


Nájemce:   

Jméno a příjmení, rodné číslo: , ulice , město a PSČ


uzavřeli tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku:


I.

Předmět nájmu

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pronajímané věci :


Název : ………………………………………………………………………………………….


Typ: ……………………………………………………………………………………………..


Sériové číslo : ………………………………………………


Ostatní/příslušenství  : ………………………………………………………………………..


Poškození : viz. předávací protokol


II.


1. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy.


2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.


III.

1. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od  …(datum)………(hodin)..… do  …(datum)………(hodin)……….

2. Účastníci jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět pouze z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou stranou.


IV.

1. Účastníci dohodli nájemné ve výši  ………………… Kč za dobu trvání nájmu sjednanou ve čl.III bodi 1, této smlouvy.

2. Nájemce je povinen v den podepsání smlouvy složit vratnou zálohu ve výši ...…………Kč pro pokrytí všech případných vzniklých škod zaviněných nájemcem. Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši po splnění všech povinností nájemce.

3. Nájemné je splatné v hotovosti ke dni podpisu smlouvy.

4. Vratná záloha je splatná v hotovosti a to ihned po vrácení předmětu nájmu pronajímateli, nenastanou-li důvody pro její krácení, či zadržení za účelem krytí škod způsobených nájemcem.

5. Nájemce souhlasí s tím, že v případě ztráty mu bude účtována škoda do výše pořizovacích nákladů na nové zařízení, která v tomto případě činí ...................... Kč+DPH.


V.


Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu dne  …………………

2. Předmět nájmu musí být při předání a převzetí způsobilý k obvyklému používání.

3. Spolu s předmětem nájmu předá pronajímatel nájemci všechny potřebné doklady, které jsou nutné k provozování pronajímané věci.


VI.

Povinností nájemce

1. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.

2. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

3. Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

4. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v místě jeho provozovny nejpozději do ………............…….. hod. a to ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.


5. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce dále povinen hradit sjednané denní nájemné a dále je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ……….,  za každý den (nebo hodinu) prodlení s předáním předmětu nájmu.

6. Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele až do doby jeho vrácení.


VII.


Pojištění

Veškerá pojištění předmětu nájmu zajišťuje pronajímatel a v případě pojistné události mu také náleží všechna pojistná plnění.


VII.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních.

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.


Ve Chvalovicích dne .............................


......................................................                             ......................................................    

               pronajímatel                                                                                   nájemce

Lešení Nymburk s.r.o. © 2024 | Nastavení cookies | Redakční systém i-servis